Nuvarande och tidigare byggplaner


AFA-fastigheter som äger Münchenbryggeriet planerar ny bebyggelse på Münchenbryggeries område. I ett startskede 2021 godkände Stadsbyggnadsnämnden att detaljplanering fick påbörjas. I november 2023 röstade Stadsbyggnadsnämnden igenom detaljplanen trots kritik från intressenter och allmänhet. Sittande politiker i nämnden uppmärksammade då vid mötet att byggnationen riskerar skada området. Trots detta röstades förslaget igenom.  I nästa steg sker ett samråd (idag planerat till 14 maj 2024) inför granskning. För att veta mer om tidsplan och hur processen ser ut se länk.


Planer att bebygga området har funnits tre gånger tidigare. Det började 1974 med planerna att riva hela Münchenbryggeriet för att göra plats för bostäder. Det blev en våldsam folkstorm och i elfte timmen hörsammades folkviljan, 20 000 personer, många inom kultursektorn bidrog.


Riksantikvarieämbetet gav också sitt stöd till dem som ville behålla Münchenbryggeriet. Valet hösten 1976 räddade byggnaden. Den borgerliga oppositionen hade så småningom hörsammat folkstormen och efter att ha vunnit valet gick de opinionen till mötes. Elva dagar efter valet skulle rivningen påbörjats.


I mitten på 1980-talet fanns förslag på ett antal punkthus i samma område. En stark opinion, media och många engagerade människor inom olika områden fick gehör för sina synpunkter och planerna avbröts. Även denna gång lyssnade politikerna.


Under 1996-1997, Dnr 1997-00850-54, påbörjades igen ett förslag för att bygga i området, (överensstämmer med det förslag som ligger idag).Återigen sågs ett stort engagemang från många människor, inte enbart de boende i närområdet, namninsamling mm, för att värna den unika miljön. Detta bidrog till att stadsbyggnadsnämnden redan under planarbetet beslutade att låta avbryta vidare planarbete för kvarteret Ludvigsberg, Södermalm. Finns att läsa i stadsbyggnadsnämndens protokoll 1998-02-05.