Svt nyheter - Paula blir intervjuad och Jan Valeskog (S) från Stadsbyggnadsnämnden uttalar sig om vad Jan tycker om den pågående byggprocessen.

Länk till nyheten: "5000 I protest mot byggplaner vid Munchenbryggeriet"*

* Kommentar, vi har nu över 6000 signaturer mot bygget


Den unika kulturhistoriska miljön på Münchenbryggeriet hotas!

Fågelvy över Münchenområdet med 3D skiss av uppskattade huskroppar från liggande förslag - framtaget för Aktionsgruppen i Google maps Street view.

Fler bilder nedan.

Omfattande byggplaner på Münchenbryggeriet


AFA-fastigheter har planer på att bebygga stora delar av Münchenbryggeriets kulturhistoriska område. Planerna innebär ett stort ingrepp i detta unika område som räknas till riksintresset. Den nuvarande karaktären och känslan av ljus och rymd försvinner. Münchenbryggeriets södra fasad kommer skymmas. Flera berömda utsiktspunkter mot Riddarfjärden och Villa Ludvigsberg kommer blockeras och även Skinnarviksbergets utsiktspunkt österut påverkas. Förkastningsbranten som går längst hela norra Södermalm, och visar stadens geologiska historia, förstörs.

Tidigare byggplaner har vid tre tillfällen lagts ned på grund av områdets historiska värde. Vad har ändrats nu?

Stadsbyggnadsnämnden röstade i november igenom AFA´s detaljplan trots att politikerna enligt protokollet från mötet uppmärksammar att planen riskerar påtagligt skada området. Planen går nu vidare till samråd inför granskning som är nästa steg i processen. Granskningen är sista tillfället att lämna synpunkter på förslaget. Det brinner i knutarna nu!

Se vad du kan göra under engagemang och skriv under vår namninsamling!

Aktionsgruppen mot Münchenbygget


NYTT!

10 SKÄL MOT BYGGET

Läs Alexis Pontviks "10 skäl att Münchenbyggeriets industrimiljö ej skall förvanskas eller förtätas" länk. Alexis Pontvik är Professor emeritus i Stadsbyggnad, Arkitekt Arch. HBK Dipl.AA KA.


  •  

BYGGPLANEN


 

  • 2 nya större hus med 120 lägenheter (ett 7 våningshus på innergården och ett 3-7 våningshus på södra branten)
  • Centrum på 1700 m2
  • Underjordiskt garage insprängt i området


  •  

Kritik från politiker


 

(L) ”Förslaget till byggnation invid Münchenbryggeriet är alldeles för omfattande och hotar den unika kulturmiljön i området som helhet. Detta förslag skulle försämra kulturmiljön i södra delen så att intrycket av Münchenbryggeriet för alltid förändras i oacceptabel omfattning.”

 

(C) ”Tyvärr har vi alltför många exempel på när kulturverksamheter och musikscener tystats eller tvingats bort på grund av ljudstörda grannar i senare tillkomna bostadshus.” - Centern röstade trots sitt uttalande för förslaget.

 

(SD) ”..vår uppfattning att förslaget som nu går ut för samråd innebär en alltför hög grad av exploatering.”Kommentarer från medborgare som skrivit under namninsamlingen

”Som delaktig i musikscenen som berörs är detta är en ren käftsmäll mot kultur.”


Anonym, Göteborg

”En komplett vansinnig lösning som förstör innerstadens kulturella miljö.”


P Ruth, Hägersten

”…Den här förtätningen är inte hållbar.”


P Westford, Stockholm

”…Stockholm stad är min stad. Är född och uppväxt i Midsommarkransen. Det finns andra platser att bygga på, inte förstöra miljön vid Münchenbryggeriet. Det är kult på söder!”


S Mendelowitz, Farsta

”Stockholm är en stad med en lång historia, och de historiska miljöer som finns kvar bör hanteras varsamt och i mesta möjliga mån bevaras. Det är en del av det svenska kulturarvet.”


L Tärnholm, Uppsala

”Vi måste värna om de spillror som finns kvar av kulturbebyggelse från olika epoker i Stockholm.… Låt Stockholm vara en levande stad- värna om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och områden - de går aldrig att återskapa!”


S Carlson, Skå


  •  

Kritik från kulturförvaltningen

Citatet är från ett inledande utlåtande från 2021:


 

Stadsutvecklingsenheten anser att liggande förlag innebär en för hög exploatering av området och riskerar att påtagligt skada riksintresset.”


Fågelvyer över Münchenområdet med 3D skisser av uppskattade huskroppar från liggande förslag - framtaget för Aktionsgruppen i Google maps Street view.

Nedan - AFA-fastigheters arkitektbild från detaljplanen.

Münchenområdet idag - foto från Google maps.