Münchenbryggeriets kulturhistoriska miljö hotas!

Omfattande byggplaner

De unika kulturhistoriska kvarteren kring Münchenbryggeriet på Södermalm hotas just nu av omfattande byggplaner. Återigen vill man försöka bygga i det blåklassade området i Stockholms innerstad. Dessa bilder visar hur det hur det ser ut idag och kan komma att bli. Bildmontaget är gjort av en arkitekt exakt efter det nuvarande förslaget. Fasaderna är dock neutrala då det inte framgår i förslaget hur de ska se ut.

Förslag på ny bebyggelse på Münchenbryggeriets område

I en startpromemoria hos Stadsbyggnadsnämnden finns just nu en föreslagen detaljplan för Münchenbryggeriet. AFA-fastigheter vill bygga fem nya hus, ca 150 lägenheter och ett centrum på området. Det beskrivs i planen att man ska gå varsamt fram men illustrationer, som utgått från detaljplanen, visar att visar att de nya byggnaderna innebär ett stort intrång i denna känsliga unika miljö.

Många utsikter försvinner

Blir planerna verklighet kommer de nya husen bl a skymma Münchenbryggeriets södra fasad. Flera av de populära utsiktspunkterna runt om området blockeras t ex från Ludvigsbergsgatan och från Skinnarviksberget österut mot Villa Ludvigsberg. Med detta förslag kommer den fina kulturmiljön förändras för alltid. Man kan inte med bästa vilja i världen tycka att någon hänsyn till nuvarande bebyggelse/område tagits. För att citera Kulturförvaltingens remissvar angående byggplanerna ”Kulturförvaltningen anser att liggande förslag innebär en för hög exploatering av området och riskerar att påtagligt skada riksintresset”.

Bilderna är från Ludvigsbergsgatan.

Höjd och volym på byggnaderna kan komma ändras.

Kartskiss från Stockholm stads pm som visar var den nya bebyggelsen planeras placeras. Bild AFA fastigheter. 

Så här ser det ut idag. Foto Google maps.

Planarbetet

Stockholms stad har påbörjat ett planarbete för att möjliggöra ny bebyggelse i fastigheten Ludvigsberg 3 på Södermalm, på uppdrag av ägaren AFA fastigheter.

https://vaxer.stockholm/projekt/nya-bostader-och-lokaler-vid-munchenbryggeriet/

 

Den föreslagna nya bebyggelsen påverkar följande områden:

 

  • Kulturmiljö
  • Stadsmiljö
  • Naturmiljö
  • Ekonomi

 

Förslagets avsikter

Detaljplanearbetets avsikt och fokus (förutom att möjliggöra en avsevärd ekonomisk utväxling för fastighetsägaren) sägs vara ”att stärka offentliga kopplingar och stråk inom planområdet. Planen ska möjliggöra en hänsynsfull aktivering och långsiktig utveckling av de befintliga kulturmiljöklassade byggnaderna samt en respektfull stadsförtätning.”

 

Den första delen i planarbetets avsikt är fokuserad på stadsmiljön och syftar till att öka kopplingen av denna del av Södermalm till omkringliggande delar av stadsdelen och särskilt till Söder Mälarstrand, som ”är utpekat att utvecklas till ett tydligare urbant stråk, ett attraktivt offentlig rum med ökade vistelsevärden och med en framkomlig och säker stadstrafik.” Denna avsikt bygger på ett antagande att denna del av Södermalm är svagt aktiverad och har dåliga kopplingar till omgivningen.

Ritning från Stockholm Stads start promemoria.

Den andra delen av planarbetets avsikt gäller den föreslagna nybyggnationens funktion i staden och dess utformning. Området innehåller idag flera kulturhistoriskt högt värderade byggnader och miljöer som även tillhör riksintresset. För att kunna komplettera en sådan miljö krävs att tillskott håller mycket hög arkitektonisk kvalitet och infogas med stor omsorg och med djup och bred kunskap om platsens historia och karaktär. Den nybyggnation som föreslås ligga till grund för detaljplanearbetet skall alltså förenas med ambitionen ”en respektfull stadsförtätning” ovan.

 

Kritik av förslaget

Två inledande utlåtanden från stadens förvaltningar har inkommit i processen, från Kulturförvaltningen och Miljöförvaltningen. Kulturstrategiska staben har behandlat stads- och kulturmiljön och Plan och miljö har behandlat miljö- och hälsofrågor.

 

Kulturförvaltningen är starkt kritiska till planerna på ny bebyggelse. ”Stadsutvecklingsenheten anser att liggande förlag innebär en för hög exploatering av området och riskerar att påtagligt skada riksintresset. I synnerhet hotellbyggnaden väster om Münchenbryggeriet och höjderna som skymmer bergsskärningen och disponentvillan. Den sammantagna bedömningen är att det troligen bara är möjligt med mycket små kompletteringar med ny bebyggelse.” Ett annat viktigt påpekande: ”den nuvarande detaljplanen syftar till att bevara kulturmiljön och de höga kulturhistoriska värdena. En ny plan bör inte innebära mindre skydd.”

 

Miljöförvaltningen anser att ”utifrån nuvarande kunskapsunderlag, att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan som avses i plan- och bygglagen och miljöbalken.” I utlåtandet beskrivs dock att byggnationerna vid Ludvigsbergsgatan utgör betydande påverkan på ett parti ädellövskog som är ett födosöksområde för fladdermöss, vilket föranleder att en naturvärdesinventering rekommenderas. Med en exploatering av naturmark påverkas dagvattenflödena i området ”flödena bör inte nämnvärt öka jämfört med idag för dessa ytor. Där naturmark tas i anspråk för byggnation kommer flödena utan åtgärd att öka. En dagvattenutredning bör utföras.”