Münchenbryggeriets kulturhistoriska miljö hotas!

Omfattande byggplaner - 5 nya hus planeras byggas på Münchenbryggeriets område


Stockholms stad utreder just nu markägaren AFA fastigheters förslag att bebygga stora delar av det blåklassade området vid Münchenbryggeriet. Fem nya hus med 150 lägenheter, kommersiella lokaler och och ett insprängt parkeringshus planeras byggas på det unika industrihistoriska området.


De senaste åren har en ökad exploatering setts i Södermalms stadsdel, som redan nu tillhör de mest tätbefolkade i Stockholm. Münchenbryggeriets unika område som räknas som ett riksintresse är nu hotat. Trots att tidigare förslag på 70-, 80-, och 90-talet lades ned av Stadsbyggnadsnämnden, har ett nytt planarbete för ny bebyggelse påbörjats. Vad har ändrats nu?


Promenadstråket från Monteliusvägen till Skinnarviksberget bjuder idag på en vidunderlig vy över Riddarfjärden och Münchenbryggeriets kulturhistoriska område. Hit lockas Stockholmare och turister från när och fjärran. Blir byggplanerna verklighet kommer Münchenbryggeriet och Villa Ludvigsberg döljas bakom en mur av bebyggelse. Eftersom området är av riksintresse är det angeläget att bevara kulturmiljön omkring i nuvarande skick utan att förvanska det för framtida generationer. Att pressa in byggnader på detta trånga utrymme ”med skohorn” verkar smått desperat.


AFA-fastigheter påstår att det finns behov av ytterligare urbana stråk i området, trots att hela området från Hornstull till Mariatorget är ett myller av barer, restauranger, butiker och kulturinslag såsom Folkoperan.


Förslaget tar inte hänsyn till invånarnas arbetsmiljö, boendemiljö och trivsel. Det liknar snarare skräckexemplen som bygget i kvarteret Plankan och de tidigare planenerna på att bebygga Lundagatans mycket smala grönområde.


Kulturförvaltningen och Miljöförvaltningen har redan uttryckt sig kritiskt till förslaget - (se citat nedan) och över 2000 personer har redan skrivit under vår namninsamling mot bygget.


De förändringar som är på gång går inte att göra ogjorda. De beslutsfattande är våra förtroendevalda politiker. Väljer de till förmån för fastighets- och markägarna eller ska de se till invånarnas intressen? Är det värt att för all framtid förstöra detta kulturhistoriska område?


Kartskiss från Stockholm stads pm som visar var den nya bebyggelsen planeras placeras. Bild AFA fastigheter. 

Så här ser det ut idag. Foto Google maps.


Kritik av förslaget

Två inledande utlåtanden från stadens förvaltningar har inkommit i processen, från Kulturförvaltningen och Miljöförvaltningen. Kulturstrategiska staben har behandlat stads- och kulturmiljön och Plan och miljö har behandlat miljö- och hälsofrågor.

 

Kulturförvaltningen är starkt kritiska till planerna på ny bebyggelse. ”Stadsutvecklingsenheten anser att liggande förlag innebär en för hög exploatering av området och riskerar att påtagligt skada riksintresset. I synnerhet hotellbyggnaden väster om Münchenbryggeriet och höjderna som skymmer bergsskärningen och disponentvillan. Den sammantagna bedömningen är att det troligen bara är möjligt med mycket små kompletteringar med ny bebyggelse.” Ett annat viktigt påpekande: ”den nuvarande detaljplanen syftar till att bevara kulturmiljön och de höga kulturhistoriska värdena. En ny plan bör inte innebära mindre skydd.”

 

Miljöförvaltningen anser att ”utifrån nuvarande kunskapsunderlag, att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan som avses i plan- och bygglagen och miljöbalken.” I utlåtandet beskrivs dock att byggnationerna vid Ludvigsbergsgatan utgör betydande påverkan på ett parti ädellövskog som är ett födosöksområde för fladdermöss, vilket föranleder att en naturvärdesinventering rekommenderas. Med en exploatering av naturmark påverkas dagvattenflödena i området ”flödena bör inte nämnvärt öka jämfört med idag för dessa ytor. Där naturmark tas i anspråk för byggnation kommer flödena utan åtgärd att öka. En dagvattenutredning bör utföras.”