ALEXIS PONTVIK´S PRESENTATION

Mars 2023 - Uttalande av Alexis Pontvik,Alexis Pontvik Prof. em. i stadsbyggnad, Stockholm

"Detta illa utredda projekt bör omedelbart stoppas"

"Projektet är inte bara okänsligt, utan det visar en brist på förståelse för den lokala omgivningen och dess betydelse för staden i sin helhet. Den bristande förståelsen för betydelsen av det lokala landskapet intill förkastningsbranten med dess geologiska historia som behandlas som vilken exploaterbar yta som helst. Münchenbryggeriet, det mäktiga tegelstensbygget fasad bildar en del av den södra förkastningen, dess baksida åskådliggör en berättelse om själva verksamheten. Den romantiska disponentsvillan (blåklassad) är en finskalig och fristående ensemble som är helt beroende av den befintliga landskapsmiljön, den kan inte bli del av den föreslagna bostadsbebyggelsen utan att förlora sin mening. Området bildar en grön länk mellan Mariaberget och Skinnaviksparkens kärva parker, projektets realiserande skulle förstöra denna viktiga landskapliga relation.

 Det är minst sagt klåfingrigt att klämma in bostadsbyggande i detta unika Stockholmstypiska stadslandskap. Det redovisade underlaget illustrerat med de klumpiga volymerna är bristfälligt och otillräckligt för en professionell bedömning som krävs för att få en bild av projektets konsekvenser. På Stockholm stads hemsida kan man läsa: Planeringen sker med stor hänsyn till platsens kulturmiljö. Detta uttalande är fullständigt missvisande och skandalöst oprofessionellt av en planerande myndighet. Detta illa utredda projekt, bör omedelbart stoppas."

 

 30 November 2022 - Intressant artikel

"Byggherrar och svaga politiker bryter sönder Stockholm"


31 oktober 2022 - Brev tillStadsbyggnadkontoret

Protestbrev

Augusti 2022 - Brev/enkät till Stadshuset

Ledamöter i Stockholms stadsbyggnadsnämnd fick 2022 svara vad de ansåg om det planerade bygget vid Münchenbryggeriet. Så här svarade partierna (se nedan).


TILLÄGG: Sedan denna förfrågan 2022 har en ny detaljplan röstats igenom i Stadsbyggnadsnämnden 2023. På detta möte och i protokollet kan läsas att L, SD och M reserverade sig mot planen. S, V, MP, röstade för att förslaget skulle få fortsätta sin planering men lämnade ett "särskilt uttalande". KD´s ordinarie ledamot var ej närvarande men ersättare lämnade ett särskilt yttrande om att "KD är försiktigt optimistiska" till byggnationen. Läs mer i protokollet.
Maj 2022 - Anteckningar från en välbesökt guidetur runt Münchenbryggeriet.

Den 3 maj arrangerade aktionsgruppen en guidad tur runt Münchenbryggeriet och Skinnarviksberget. Gruppen visades runt av den professionella Stockholmsguiden Peter Frisk. En visning som riktade sig till media, politiker och en intresserad allmänhet. Tanken var att visa de stora kulturhistoriska värdena som denna del av Södermalm har. Vi var ungefär 140 personer som hängde med på turen.

 

Visningen började vid Lundabron. Peter Frisk inledde med att berätta hur medborgarna redan på 70-talet fick kämpa för att politikerna inte skulle riva Münchenbryggeriet. Man återkom sedan på 80- och 90-talen med nya propåer om att bygga nya hus på bryggeriområdet och längs bergsidan upp mot Ludvigsbergsgatan.

 

Vandringen gick längs Ludvigsbergsgatan och Gamla Lundagatan, upp på Skinnarviksbergets topp, ner till Yttersta Tvärgränd, slingrade sig sen vidare ner till gångvägen vid Münchenbacken för att slutligen avsluta på Münchenbryggeriets innergård, den plats man nu vill bebygga. Gruppen gjorde flera stopp längs vägen där Peter Frisk berättade om områdets historia med start på 1600-talet då man förlade den illaluktande garvningen av skinn i en liten vik här. De så kallade skinnarna fick sen ge namn åt området och gatan.

 

Peter Frisk kunde berätta att området var en av de tidigast industrialiserade delarna av Södermalm. Olika slags hantverk kom att finnas här. 1857 inleddes produktion och försäljning av bayerskt öl till Stockholmarna. Münchenbryggeriet var ett av flera ölbryggerier på Södermalm vid denna tid.

 

Det var uppenbart att vår guide var förtjust i detta begränsade, relativt orörda område på Södermalm. Han menade också att det kan finnas vissa utvecklingsmöjligheter. Hans förslag är att man gör en slingrande gångväg längs med Skinnarviksbergets norra sida och ned till den terrasserade gröna ytan längs med Ludvigsbergsgatan. Det skulle skapa en förbindning i fin parkmiljö. Den nya gångvägen skulle bli en attraktiv promenadväg från Mariaberget i öster längs med Monteliusvägen, över Lundabron och vidare över den nya gångvägen, längs Skinnarviksberget ända bort till Helenborgsgatan och Högalidskyrkan. På slänten före Heleneborgsgatan, ned mot Söder Mälarstrand, låg för övrigt Münchenbryggeriets vackra stallbyggnad tidigare.


Peter Frisk avslutade turen på innergården med att berätta att 2018 återuppstod ölbryggandet i huset igen då Stefan Risberg kom igång med sitt mikrobryggeri i Münchenbryggeriet. Han försöker återskapa de smaker som fanns på bryggeriets storhetstid.

 

Paula Grossman som är talesperson för den aktionsgrupp som vill stoppa det planerade nybygget vid Münchenbryggeriet, och som initierat dagens tur, kunde också berätta att Södermalm och Kungsholmen är de mest invånartäta stadsdelarna i Stockholm.


De senaste åren har förtätningen på Södermalm och i synnerhet Högalid varit betydande. Befolkningstätheten var 2019 mellan 155-318 invånare per kvkm och sammantaget med hela Södermalm tätast av alla stadsdelar. Detta före bygget i Tobaksmonopolet och före de planerade byggena på Hornsbruksgatan, Lundagatan, Heleneborgsgatan/Högalidsgatan, Plankan och här vid Münchenbryggeriet. 


Högalid, dit Münchenbryggeriet hör, har idag en mycket fin kombination av grönska, stad och vatten. Något som rubbas av ogenomtänkta förändringar. Paula Grossman förklarade att aktionsgruppen kommer att följa stadens detaljplanearbete och uppmana allmänheten att reagera om staden avser att tillåta att bryggeriets vackra södra fasad, samt den imponerande bergväggen som kröns av disponentvillan, skyms av ett nybygge.


Samling vid Lundabron och guiden Peter Frisk berättar.

Foto G S Sangberg

Gruppen på väg ner från Skinnarviksberget.

Foto Linda Devine

Peter Frisk berättar om Münchentbryggeriet av idag.

Foto G S Sangberg

Berättarstopp vid Ludvigsbergsgatan med Villa Ludvigsberg bakom.

Foto G S Sangberg

Vid Yttersta Tvärgräns norra ände.

Foto G S Sangberg

Peter Frisk här på bryggeriets innergård.

Foto Linda Devine

På Skinnarviksbergets topp.

Foto G S Sangberg

Gruppen går ner till Münchenbacken.

Foto G S Sangberg

Paula Grossman med åhörare på bryggeriet innergård.

Foto G S Sangberg